Privacy Statement

Download Privacy Statement TrueSim B.V. v.2022.01.21

TrueSim B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals toegelicht in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt gesproken over ‘TrueSim’ of ‘wij’.

Contactgegevens:
https://www.truesim.com
Klaproos 16
5684 JA, Best (Nederland)

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

TrueSim verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze website, de TrueSim applicatie en/of andere diensten en of producten en/of omdat u of uw werkgever deze aan ons verstrekt.

 1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• (Werk) e-mailadres;
• Adres Afnemers;
• Telefoonnummers contactpersonen Afnemers;
• Bedrijfsnaam en functie;
• (Voortgangs-)gegevens met betrekking tot de trainingen in de TrueSim applicatie
• Facturatie en betalingsgegevens;
• IP-adressen;
• Klik- en surfgedrag;
• Gebruikersnaam en wachtwoord voor de TrueSim applicatie.

 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

a. In het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen TrueSim en u en/of TrueSim en uw werkgever

• Om contact met u op te kunnen nemen;
• Om op uw vragen te kunnen reageren;
• Het leveren van onze diensten en producten, waaronder de (trainingen via de) TrueSim applicatie;
• Om u de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount en trainingen in de TrueSim applicatie;
• Zodat u uw en/of uw werkgever trainings- en voortgangsgegevens in de TrueSim applicatie kan beheren.

b. Omdat TrueSim daar een gerechtvaardigd belang bij heeft

• Om contact met u op te kunnen nemen;
• Om op uw vragen te kunnen reageren;
• U te informeren over al onze diensten en producten;
• Optimalisering van onze dienstverlening door middel van het afnemen van o.a. tevredenheidsonderzoeken / beoordelingen van trainingen.

c. Omdat u TrueSim toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te verwerken

Dit betreft gevallen waarin we uw nadrukkelijke toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u deze toestemming heeft gegeven, zoals – maar niet uitsluitend – het plaatsen van tracking en/of marketing cookies.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht om de toestemming weer in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

d. Verwerking van persoonsgegevens omdat dit wettelijk verplicht is

• In het kader van de administratieplicht (artikel 2:10 BW) of andere wettelijke verplichtingen;
• In het geval van een bevel van politie, rechtbank en/of ander overheidsorgaan.

Indien u de informatie die wij voor de hierboven vermelde doeleinden nodig hebben niet aan ons verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor uw relatie met ons. Wij kunnen dan bijvoorbeeld niet reageren op uw verzoeken of kunnen de overeenkomst niet uitvoeren.

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

TrueSim bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dan wel voor de duur gebaseerd op een wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien u daar zelf om vraagt.

Voornoemde bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of indien we deze gegevens langer nodig hebben voor het aanbieden van onze diensten of een geschil.

 1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden in de volgende gevallen.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan uw werkgever indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met uw werkgever en/of omdat TrueSim daar een gerechtvaardigd belang bij heeft (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de uitvoering van de overeenkomst met uw werkgever). Bij het verkrijgen van uw (voortgangs-)gegevens heeft uw werkgever het gerechtvaardigde belang om u te kunnen begeleiden bij uw verdere (werk gerelateerde) ontwikkeling.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan dienstverleners die wij inschakelen ten behoeve van het leveren van onze diensten en producten. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (voor zover vereist) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

In beginsel verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit wel gebeurt, zorgen wij dat uw persoonsgegevens beschermd blijven door het treffen van passende voorzorgsmaatregelen, waaronder het gebruik van modelcontractbepaling zoals opgesteld door de Europese Commissie.

Wettelijke verplichting
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Sociale media
TrueSim is op verschillende sociale media te vinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of applicaties gebruikt, zoals bijvoorbeeld een “Facebook-like”’. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via het sociale medium in kwestie.

Hyperlinks
Indien u op onze website wordt doorgelinkt naar een website van derden, worden uw persoonsgegevens eventueel verwerkt door deze derden. Voor gebruik van websites van derden verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van betreffende derden.

 1. Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Dit zijn onder andere – maar uitsluitend – de volgende maatregelen:

 • Derden die de persoonsgegevens namens TrueSim opslaan op hun servers, hebben een ISO 27001 certificering;
 • De TrueSim applicatie werkt met unieke en geauthentiseerde inlogcodes die per inlog worden ververst.
 1. Cookies

TrueSim gebruikt cookies op haar website. TrueSim verwijst voor meer informatie naar haar Cookieverklaring.

 1. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken of tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door TrueSim.

Ook heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Overdracht van gegevens houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, beperking van, bezwaar op de verwerking of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@truesim.com.

Ook kunt u contact met ons opnemen indien u geen nieuwsbrieven (meer) van ons wenst te ontvangen, of kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief door middel van de ‘unsubscribe’ knop onderaan de e-mails die u van ons ontvangt.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door TrueSim, laat dit dan vooral aan ons weten. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TrueSim tussen zit).

 1. Sollicitanten

TrueSim verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten die relevant zijn voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Zoals informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens verwerkt TrueSim, omdat zij er een gerechtvaardigd belang bij heeft te kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving. Persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van een sollicitatieprocedure zullen uiterlijk 4 weken na afloop van een procedure worden verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt.

Indien de sollicitatieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers wordt verwezen naar het interne reglement.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

TrueSim behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwste versie wordt op de websites en https://www.truesim.com/ gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 21-01-2022